Budowa magistrali wodociągowej zasilającej obszar Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie


Inwestor:   samorząd miasta Sławkowa

      Prezentowane zadanie inwestycyjne dotyczy budowy magistrali wodociągowej z PE DN 160 na odcinku Niwa - Groniec zasilającej obszar Międzynarodowego Centrum Logistycznego i Euroterminala w Sławkowie. Przebieg planowanej magistrali wodociągowej przedstawiony został na planie sytuacyjnym.
      Magistrala zostanie przyłączona do istniejącej obecnie sieci wodociągowej gminy Sławków "fi 250", której zakończenie znajduje się na początku osiedla NIWA.
W celu doprowadzenia magistrali wodociągowej do Międzynarodowego Centrum Logistycznego i Euroterminalu konieczna będzie budowa sieci o łącznej długości ok. 2900 metrów.
      Planowana magistrala wodociągowa doprowadzona będzie do miejsca lokalizacji inwestycji na osiedlu GRONIEC wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego. Rozwiązanie takie podyktowane jest możliwością uniknięcia utrudnień realizacji inwestycji wynikających z jej przebiegu przez działki prywatnych osób, a tym samym możliwością uniknięcia wyższych kosztów realizacji inwestycji.
      Do szczegółowego zakresu inwestycji zaliczyć należy:

  • przeprowadzenie sieci wodociągowej pod wykopem wykorzystywanym przez szerokotorową linię kolejową obsługującą Zespół Terminali - miejsce przejścia zlokalizowane jest na początku osiedla NIWA ścinanie drzew oraz karczowanie zagajników - inwestycja w głównej mierze przebiegać będzie w terenie leśnym,
  • wykonanie wykopów liniowych oraz przekopów,
  • wykonanie przepustów pod powierzchnią drogową ulic,
  • wykonanie magistrali wodociągowej.
Mapa planowanej inwestycji