Budowa systemu kanalizacji ściekowej dla osady Groniec, Niwa, Burki w tym dla Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie


Inwestor:   samorząd miasta Sławkowa

      Prezentowane zadanie inwestycyjne dotyczy budowy sieci kanalizacji ściekowej dla zlewni C ( rejon Burki ), D ( rejon Niwa ) i E ( rejon Groniec wraz z obszarem Międzynarodowego Centrum Logistycznego i Euroterminala w Sławkowie ) zgodnie z nową koncepcją techniczną gospodarki ściekowej dla miasta Sławkowa.
      Przebieg planowanej sieci kanalizacji przedstawiony został na planie sytuacyjnym. Planowana kanalizacja dla zlewni C, D i E zostanie przyłączona do projektowanej lokalnej oczyszczalni ścieków w rejonie Burki.
      Dla zlewni C proponuje się wykonanie kanalizacji grawitacyjnej, za pośrednictwem, której ścieki będą transportowane do projektowanej oczyszczalni w Burkach. Dla zlewni D ( Niwa ) proponuje się wykonanie kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z jedną lokalną przepompownią ścieków. Ścieki z terenu omawianej zlewni będą transportowane do systemu kanalizacji zlewni C, a następnie do projektowanej oczyszczalni w Burkach.
      Dla zlewni E proponuje się wykonanie kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z dwiema lokalnymi przepompowniami ścieków, za pośrednictwem których ścieki będą transportowane do systemu kanalizacji sanitarnej zlewni D, a następnie do projektowanej oczyszczalni w Burkach.
      W celu doprowadzenia kanalizacji ściekowej do Międzynarodowego Centrum Logistycznego i Euroterminalu w Sławkowie konieczna będzie budowa sieci o łącznej długości ok. 5 500 metrów. Zaprezentowane rozwiązanie pozwoli z jednej strony uregulować aktualną gospodarkę ściekową na tym obszarze, a z drugiej stworzy możliwość korzystania z tej infrastruktury w przyszłości przez nowych inwestorów wraz z rozwojem zagospodarowania obszaru Zespołu Terminali LHS.
      Planowana sieć kanalizacji ściekowej doprowadzona będzie do miejsca lokalizacji Międzynarodowego Centrum Logistycznego i Euroterminalu w Sławkowie na osiedlu GRONIEC wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Rozwiązanie takie podyktowane jest potrzebą zabezpieczenia dostępu do podstawowej infrastruktury dla rezerw terenów budownictwa gospodarczego i przemysłowego znajdujących się na tym obszarze oraz możliwością uniknięcia utrudnień realizacji inwestycji wynikających z jej przebiegu przez działki prywatnych osób, a tym samym możliwością uniknięcia wyższych kosztów realizacji inwestycji.

Mapa planowanej inwestycji