Budowa systemu połączeń drogowych
dla Zespołu Terminali Przeładunkowych LHS
oraz Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie
z Drogą Krajową Nr 94 i z autostradą A-4


Inwestor:  ze względu na skalę inwestycji aktualnie trwają prace w zakresie możliwości zaklasyfikowania systemu połączeń drogowych dla Zespołu Terminali Przeładunkowych LHS oraz Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie jako drogi krajowej.

      Planowane połączenie komunikacyjne pomiędzy DK 94 a przyszłym EUROTERMINALEM, które ze względu na przypisane mu szczególne funkcje, warunkujące powstanie na jego obszarze oddziału celnego, stanowić będzie drogę dojazdową do granicy państwa, a tym samym od maja 2004 roku - granicy Unii Europejskiej.

      W ostatnim okresie zostały podjęte działania przez władze Sławkowa zmierzające do wyznaczenia takich lokalizacji dróg, które będą najbardziej korzystne z punktu widzenia znaczenia projektowanego systemu drogowego oraz aktualnego stanu zagospodarowania. Aktualny projekt połączeń drogowych wynika także z konsultacji i uzgodnień przeprowadzonych przez gminę Sławków z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O / Katowice w omawianym zakresie. W ostatnim okresie Rada Miasta Sławkowa uchwaliła zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sławków w zakresie powiązań drogowych.

      Nowy projekt połączeń komunikacyjnych zakłada budowę drogi zaczynającej się od węzła drogowego zlokalizowanego na drodze DK 94 na zachód od rejonu miasta Sławków o nazwie Kozioł, przebiegającego przez osadę Groniec i dalej do Sosnowca oraz do trasy S - 1. Planowana jest także budowa dwóch odnóg tego odcinka w kierunku południowo - wschodnim do stacji "Sławków Południe" oraz drugiej, w kierunku północno - zachodnim, także do drogi DK 94 (projektowany przebieg jest zaprezentowany na mapie).

SZCZEGÓŁOWY OPIS INWESTYCJI


      Opis inwestycji został przygotowany na podstawie uchwały z 21.11.2003 Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego drogowe powiązania terminali przeładunkowych z siecią dróg krajowych, zgodnie z ustaleniami Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

      Zasady i warunki zagospodarowania terenów związanych z drogowymi powiązaniami terminali przeładunkowych z siecią dróg krajowych ( mapa ).
      Obliczone powierzchnie terenów wydzielonych planem mają wartości przybliżone.
      Linie rozgraniczające wymagają zachowania danych liczbowych ustalonych planem.
      Ostateczne uściślenie ich przebiegu może ulec częściowej zmianie na etapie projektowania technicznego w wyniku uściślenia terenowych potrzeb niezbędnych dla:
 • ostatecznego wykreślenia łuków jezdni,
 • wykopów i nasypów,
 • węzła drogowego,
 • tuneli i wiaduktów,
 • skrzyżowań skanalizowanych,
 • dojazdów gospodarczych,
 • odwodnienia i regulacji ścieków,
 • rozwiązania problemów prawno-własnościowych.

  1.WB   pow. 8,05 ha
  Węzeł drogowy bezkolizyjny, na drodze krajowej nr 94. Ze względu na ukształtowanie terenu i względy krajobrazowe przyjmuje się utrzymanie istniejącego stanu podłużnego przekroju drogi krajowej i budowę tunelu dla skrzyżowania z planowaną drogą główną.

  2.G   pow. 6,40 ha
  Droga główna, czteropasmowa. Szerokość w liniach rozgraniczających 35,0 m. Skrzyżowania z liniami kolejowymi - dwupoziomowe. Skrzyżowania zwykłe na przecięciach istniejących dróg gospodarczych oraz dojazdach do pojedynczych i grupowych siedlisk.

  3.Sc   pow. 2,43 ha
  Skrzyżowanie skanalizowane dróg głównych - rondo duże 65 - 120 m średnicy wewnętrznej, z utrzymaniem drzewostanu nie kolidującego z ruchem kołowym.

  4.G   pow. 6,53 ha
  Droga główna, czteropasmowa, do Stacji Sławków Południowy. Szerokość w liniach rozgraniczających 35,0 m. Skrzyżowanie dwupoziomowe z linią kolejową biegnącą w wykopie. Zjazdy ulicy Hrubieszowskiej skanalizowane.

  5.G   pow. 7,93 ha
  Droga główna, czteropasmowa. Szerokość w liniach rozgraniczających 35,0 m.

  6.Sc   pow. 0,19 ha
  Skrzyżowanie skanalizowane - zjazd do drogi lokalnej "Niwa - Burki". Szerokość w liniach rozgraniczających drogi lokalne 20,0 m.

  7.Sc   pow. 3,55 ha
  Skrzyżowanie skanalizowane - rondo średnie lub duże - drogi głównej do Sosnowca, drogi lokalnej do Strzemieszyc i głównej dojazdowej do terminali przeładunkowych. Dopuszcza się możliwość innego niż rondo rozwiązania skrzyżowania drogowego, zapewniającego sprawny ruch pojazdów. W ramach rezerw terenowych przewidziane miejsca parkingowe z usługami.

  8.G   pow. 7,40 ha
  Droga główna, czteropasmowa. Szerokość w liniach rozgraniczających 35,0m.

  9.G    pow. 5,51 ha
  Droga główna, czteropasmowa, do Dąbrowy Górniczej. Szerokość w liniach rozgraniczających 35,0 m. Skrzyżowanie z drogą główną do Sosnowca
  - skanalizowane.

  Mapa projektowanego systemu połączeń drogowych